Fuel Fixer Ltd
Verkeerd getankte brandstof?
Verkeerd Getankt Pechhulp
Bel ons 24/7
Fuel Fixer Ltd

24/7 Onmiddellijke Lokale Oproep
Opgelost Terwijl U Wacht

Gemiddelde tijd om ter plaatse te arriveren: 46 minuten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cookies maken het ons mogelijk om uw apparaat te identificeren, of uzelf indien u ingelogd bent. We gebruiken cookies die noodzakelijk zijn om het u mogelijk te maken om deze site te bezoeken of enkele basisfunctionaliteiten mogelijk te maken.

Invoering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van dit website (inclusief alle subdomeinen, tenzij nadrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden) en Fuel Fixer, de eigenaar en operator van dit website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw overeenkomst om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

In deze algemene voorwaarden betekent gebruiker of gebruikers elke derde partij die toegang tot de website heeft en ook niet (i) in dienst is bij Fuel Fixer en handelt in de uitoefening van hun functie of (ii) wordt aangesteld als consultant of anderszins diensten verleent aan Fuel Fixer en toegang tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze voorwaarden en bepalingen, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Intellectuele eigendom en aanvaardbaar gebruik

 1. Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is eigendom van Fuel Fixer, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Onder Inhoud wordt in deze voorwaarden verstaan: alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van dit website, inclusief alle inhoud die door gebruikers is geüpload. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door copyright, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen, per implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk, logo of servicemerk te gebruiken dat op de site wordt weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar
 2. U mag alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik: ophalen, weergeven en bekijken van de inhoud op een computerscherm
 3. U mag geen Inhoud anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Fuel Fixer.
 4. Verboden gebruik

 5. U mag de website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
  a. op enige manier die schade aan de Website veroorzaakt of kan veroorzaken, of het gebruik of genot van de Website door een andere persoon belemmert;
  b. op enige manier die schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving, overheidsbevel;
  c. het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van inhoud beschermd door auteursrecht zonder de toestemming van de eigenaar.
 6. Links naar andere websites

 7. Dit Website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Fuel Fixer of die van onze gelieerde ondernemingen.
 8. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen alle aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.
 9. Het opnemen van een link naar een andere site op dit Website impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die de controle over hen hebben.
 10. Privacybeleid en cookiebeleid

 11. Het gebruik van de Website wordt ook beheerst door ons Privacybeleid en Cookiebeleid, die door deze verwijzing in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Om het Privacybeleid en het Cookiebeleid te bekijken, klikt u op het volgende: https://www.fuelfixer.be/privacy.html
 12. Beschikbaarheid van de website en disclaimers

 13. Alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Fuel Fixer beschikbaar stelt via de Website (de Dienst) wordt geleverd "in de huidige staat" en op basis van "zoals beschikbaar". We geven geen garantie dat de Service vrij is van gebreken en/of fouten. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) over geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Fuel Fixer is niet verplicht om informatie op de Website bij te werken.
 14. Hoewel Fuel Fixer alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de Website veilig is en vrij van fouten, virussen en andere malware, geven we geen garantie of garantie in dat opzicht en nemen alle Gebruikers de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.
 15. Fuel Fixer aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website.
 16. Fuel Fixer behoudt zich het recht voor om een deel (of het geheel van) de Website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle beschikbare producten en/of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 17. Beperking van de aansprakelijkheid

 18. Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel uitsluiten als gevolg van onze of uw nalatigheid, zoals van toepassing; (b) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (c) onze of uw aansprakelijkheden beperken of uitsluiten op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan.
 19. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
 20. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt Fuel Fixer geen aansprakelijkheid voor de volgende zaken: zakelijke verliezen, zoals winstderving, inkomsten, verwachte besparingen, zakelijke activiteiten, contracten, goodwill of commerciële kansen; verlies of beschadiging van gegevens, database of software; enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.
 21. Algemeen

 22. U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder deze algemene voorwaarden overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.
 23. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn vanaf de publicatiedatum van toepassing op de Website. Gebruikers moeten de algemene voorwaarden regelmatig controleren om vertrouwd te zijn met de dan geldende versie.
 24. Deze algemene voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk in verband met de algemene voorwaarden hebben plaatsgevonden.
 25. De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en derden hebben geen enkel recht om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen of zich erop te beroepen.
 26. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit vaststelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover nodig, geacht te zijn geschrapt, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden worden niet aangetast.
 27. Tenzij anders overeengekomen, wordt een vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel geacht een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel te zijn.
Contact Us

#

B2B Klanten

Fuel Fixer werkt ook samen met huurbedrijven, assistentiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, benzinestations, leasingmaatschappijen, fleets, enz.
We bieden bedrijf en fleet bescherming contracten aan. Contacteer onze Contract Manager via email HIER, of bel 0800 70 458